PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom tohto webového sídla ako aj prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov na tomto webe je :

Bridge-World s.r.o.
so sídlom Prakovce 15, 055 62 Prakovce
Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel Sro vložka č. 24556/V,
IČO 45 256 837
DIČ: 2022916335
IČ DPH: SK2022916335

Kontaktné údaje:
vindt@vindt.sk

Osoba zodpovedná za spracovanie osobných údajov:
Andrea Vindt

Tieto podmienky spracúvania osobných údajov slúžia na informovanie dotknutých osôb (ktorými sú naši zákazníci alebo návštevníci webu) o spracúvaní osobných údajov pri spracúvaní v e-shope na webovom sídle vindt.sk

Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré je verejnosti známejšie ako GDPR.

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje špecifickú zodpovednú osobu, v zmysle GDPR. Akékoľvek Vaše otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti smerujte na štatutárny orgán.

Čo sú osobné údaje?

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

Účel spracúvania OÚ Právny základ na spracúvanie Kategórie dotknutých osôb Kategória OÚ Doba uchovávania OÚ Kategória príjemcov OÚ
za účelom uzatvorenia zmluvy so zákazníkom článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
Spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností
zákazníci Bežné osobné údaje, najmä:
Obchodné meno, meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail, údaje o zmluvnom vzťahu
Do času naplnenia účelu na ktorý boli získane, a 5 rokov odo dňa posledného poskytnutia služby alebo kúpy tovaru. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími osobami, ktoré nám poskytujú služby ako subdodávatelia. Napr. Účtovnícka spoločnosť, pošta, kuriér, spoločnosť poskytujúca webhosting.

Tieto osoby spracúvajú osobné údaje iba v našom mene na účel, plnenia zmluvy, a to všetko v závislosti od rozsahu uzatvorenej zmluvy.
vystavenie daňového dokladu článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
zákazníci bežné osobné údaje podľa zákona uvedeného v právnom základe účtovnícka spoločnosť, pošta, kuriér, webhosting.

Tieto osoby spracúvajú osobné údaje iba v našom mene na účel, plnenia zmluvy, a to všetko v závislosti od rozsahu uzatvorenej zmluvy.
reklamácie článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
zákazníci bežné osobné údaje podľa zákona uvedeného v právnom základe účtovnícka spoločnosť, pošta, kuriér, znalci a advokátske kancelárie

Tieto osoby spracúvajú osobné údaje iba v našom mene na účel, plnenia zmluvy, a to všetko v závislosti od rozsahu uzatvorenej zmluvy.
Plnenie povinnosti podľa iných právnych predpisov Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR zákazníci, návštevníci webu Osobné údaje, ktorých rozsah je stanovený osobitným predpisom Do času naplnenia účelu na ktorý boli získane a 5 rokov po jeho skončení Orgány verejnej moci, ktorým povinnosť poskytnúť osobné údaje plynie zo zákona (Polícia SR, Súdy a pod.)
Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré máme ako podnikateľ článok 6 ods. 1 písmeno f) GDPR klienti, návštevníci webu Meno a priezvisko, e-mail, tel. kontakt, údaje o rozsahu poskytnutých služieb Do času naplnenia účelu na ktorý boli získane a 5 rokov po jeho skončení Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími osobami, ktoré nám poskytujú služby napr. advokátske kancelárie, účtovníci a pod.

Tieto osoby spracúvajú osobné údaje iba v našom mene a na účel, na ktorý sme ich získali.
Používane webového sídla
Vindt.sk
článok 6 ods. 1 písmeno a) GDPR
Spracúvanie na základe súhlasu.
návštevníci webu vindt.sk Bežné osobné údaje a on-line identifikátory (ip adresa) a údaje obsiahnuté v cookies Časy uchovávania a bližšie informácie o používaní cookies nájdete tu Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími osobami, ktoré nám poskytujú služby napr. poskytovatelia webhostingu, agentúry spravujúce obsah a pod.

Tieto osoby spracúvajú osobné údaje iba v našom mene a na účel, na ktorý sme ich získali.
Reklamné účely článok 6 ods. 1 písmeno a) GDPR
Spracúvanie na základe súhlasu
Osoby ktoré súhlasili s odberom newslettru, Osoby ktorých kontaktné údaje sa nachádzajú vo verejných zoznamoch V rozsahu údajov, ktoré sa nachádzajú v našom online formulári, v rozsahu v ktorom sa nachádzajú vo verejných zoznamoch Do odvolania súhlasu Pri zasielaní reklamných newsletterov využívame služby mailerlite.com, alebo pri inej reklamnej komunikácií poskytovateľov iných služieb.

Tieto osoby spracúvajú osobné údaje iba v našom mene na účel, plnenia zmluvy, a to všetko v závislosti od rozsahu uzatvorenej zmluvy.
článok 6 ods. 1 písmeno f) GDPR
Spracúvanie na základe oprávneného záujmu.
Osoby, ktoré u nás už nakúpili tovar (existujúci zákazníci), Bežné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, a e-mailová adresa. Považujeme za náš oprávnený záujem aby sme našim existujúcim zákazníkom z času na čas poslali reklamný e-mail s našimi novinkami. Tento náš oprávnený záujem môže zákazník kedykoľvek namietať. Pri zasielaní reklamných newsletterov využívame služby mailerlite.com, alebo pri inej reklamnej komunikácií poskytovateľov iných služieb.

Tieto osoby spracúvajú osobné údaje iba v našom mene na účel, plnenia zmluvy, a to všetko v závislosti od rozsahu uzatvorenej zmluvy.

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné poskytovanie našich služieb.

Naším oprávneným záujmom na spracúvanie Vašich osobných údajov je ochrana našich zmluvných a zákonných nárokov ako napr. vznik dlhu, reklamácie, náhrada škody a podobne. Naším oprávneným záujmom jej aj príležitostné kontaktovanie už existujúcich zákazníkov.

Radi by sme Vás upozornili, že ako osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov máte povinnosť poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov slúži ako základ pre spracúvanie osobných údajov na účely cookies, ktoré sa nachádzajú na našom webovom sídle. Svoj súhlas s používaním cookies, ktoré pre chod nášho webového sídla nie sú nevyhnutné môžete odvolať tu.

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín s výnimkou cookies, pripravenými tretími stranami. Tieto sú však prenášané iba do krajín, ktoré zabezpečujú adekvátnu úroveň ochrany ako máme my, v Európskej únií. Viac o používaní a nastavení cookies sa dozviete tu.

Článok III

Vaše práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. Aké máte práva?

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese kontaktnej osoby, písomne, oznámením o odvolaní́ súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali v minulosti.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný technický možný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami (napr. email), budú Vám údaje poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti (napr. archivácia a pod), čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý zákonný oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Pre informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás neváhajte kontaktovať:

Kontaktné údaje:
Pošta: Bridge-World s.r.o. so sídlom Prakovce 15,
email: vindt@vindt.sk

Osoba zodpovedná za spracovanie osobných údajov:
Andrea VindtV Prakovciach platné od 10.06.2021

close

Ostaňte v obraze

Prihláste sa k odberu našich noviniek a pripravované kolekcie spoznáte medzi prvými.
close
Ďakujeme za tvoj email!
Prihlásenie k odberu prebehlo úspešne, no ešte musíš odber potvrdiť. Na emailovú adresu sme ti poslali odkaz. Tešíme sa, že onedlho ti ukážeme viac.
close
Prihlásenie zlyhalo!
Prihlásenie k odberu bolo neúspešné. Skúste to prosím opäť neskôr.