Reklamační řád

Odpovědnost za vady, záruka

1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady zboží, vyskytnou-li se na zboží při převzetí zboží, případně v záruční době, podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, pokud je Kupující spotřebitelem, a podle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“), pokud je Kupující podnikatelem a podle podmínek stanovených v kupní smlouvě.

2. Kupující je povinen vykonat kontrolu zboží při převzetí zboží, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí zboží.

Odpovědnost za vady ve vztahu ke kupujícímu, který je spotřebitelem

1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí Kupujícím.

2. Záruční doba je 24 měsíců, není-li Prodávajícím na zboží nebo v záručním listě uvedena delší záruční doba. Záruční doba začíná od převzetí zboží Kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud nebyla uplatněna v záruční době.

3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o vykonání opravy a o době jejího trvání.

4. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Totéž platí, dojde-li k výměně části zboží, na kterou byla poskytnuta záruka.

5. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady zboží podle ustanovení § 623 a 623 Občanského zákoníku. Kupující má právo uplatnit si u Prodávajícího nárok vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží (dále jen „reklamace“), pokud má zboží vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo pokud se vada týká jen části zboží, výměnu části, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

6. Podle ustanovení § 623 Občanského zákoníku, pokud jde o vadu, kterou není možné odstranit, a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Tato stejná práva má Kupující, pokud jde sice o odstranění vady, ale Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny zboží.

7. Pokud Kupující uplatní reklamaci, Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitějších případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

8. V případě uplatnění práva pro odstranění vady opravou zboží, má Kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Za odstranitelné vady se považují také vady, které lze opravou odstranit, bez toho, aby utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku.

9. Pokud nebyla reklamace vyřízena opravou zboží ve lhůtě do 30 kalendářních dnů, po uplynutí této lhůty má Kupující právo na výměnu zboží za nové bezvadné zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejné právo má Kupující, pokud nemůže pro opětovné vyskytnutí se odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí se vady po opravě jde tehdy, když se stejná vada, která byla v záruční době už nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne opětovně. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, když v době uplatnění reklamace má současně nejméně tři různé (z různých příčin vzniklé) odstranitelné vady.

10. Prodávající je povinen o vybavení reklamace vydat písemný doklad do 30 dní ode dne uplatnění reklamace.

Odpovědnost za vady ve vztahu ke kupujícímu, který je podnikatelem

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží, tedy zavazuje se, že zboží bude během trvání záruční doby způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba je 24 měsíců a běží ode dne dodání zboží.

2. V ostatním upravuje práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, především pak nároky Kupujícího z vad zboží, ustanovení § 422 a násl. Obchodního zákoníku. Lhůta 30 kalendářních dnů pro vyřízení reklamace se považuje za přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění ve smyslu ustanovení § 436 a násl. Obchodního zákoníku. Kupující může uplatnit nárok na slevu z Kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy až po uplynutí této lhůty.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Reklamaci lze uplatnit poštou na adrese sídla Prodávajícího nebo osobně v show-roomu VINDT na adrese uvedené na Kováčska 11, 040 01 Košice. Reklamaci je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení spolu s pokračujícím používáním zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace.

2. Kupující v reklamaci uvede své jméno, příjmení, adresu, příp. telefonní číslo nebo adresu elektronické pošty, označení zboží, datum a místo převzetí zboží a popíše reklamovanou vadu zboží. Kupující k reklamaci doloží doklad o koupi, případně záruční list, pokud byl vystaven a samotné zboží v kompletním stavu, vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Nedoložením dokladu o koupi zboží se Kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti svého nároku.

3. Pokud Kupující uplatní právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy uplatnil právo z odpovědnosti za vady, a po vyřešení reklamace také vystaví potvrzení o způsobu řešení reklamace, jakož i o vykonání případné opravy a o době reklamačního konání.

4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na zánik životnosti výrobku v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného použití či účelnosti výrobku, jakož i v důsledku nesprávné péče, nevhodného zacházení se zbožím a používání zboží v rozporu se stanoveným účelem, vady způsobené mechanickým poškozením nebo vnějšími vlivy. Na vady zboží tohoto původu se záruka nevztahuje. Na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny zboží, není možné reklamaci uplatnit.

5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nevhodného používání zboží nebo nesprávné péče a zacházení se zbožím.

6. Po vyřešení reklamace je Prodávající povinen zboží odeslat Kupujícímu na adresu uvedenou Kupujícím v reklamaci, pokud se Kupující a Prodávající nedohodnou jinak. Kupující je povinen po vyřešení reklamace zboží převzít.

7. Pokud Kupující, který se opozdil s převzetím zboží, požaduje jeho opětovné odeslání, pak Prodávající odešle zboží Kupujícímu jen s podmínkou, že mu Kupující předem uhradí všechny náklady související s tímto opětovným odesláním. Informace o postupu uplatňování a řešení reklamací uvedené v těchto ustanoveních platí přiměřeně i pro podané stížnosti a podněty spotřebitelů.

8. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu VINDT, jakož i nedílnou součástí nabídky Prodávajícího k uzavření Kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu potvrzuje, že se s tímto Reklamačním řádem obeznámil a souhlasí s ním.

9. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit tento Reklamační řád.

10. Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 26.8.2021 a použije se pro kupní smlouvu uzavřenou po tomto datu.

close

Zůstaňte v obraze

Přihlaste se k odběru našich novinek a připravované kolekce poznáte mezi prvními.
close
Děkujeme za tvůj email!
Přihlášení k odběru proběhlo úspěšně, ale ještě musíš odběr potvrdit. Na emailovou adresu jsme ti poslali odkaz. Těšíme se, že zanedlouho ti ukážeme více.
close
Přihlášení selhalo!
Přihlášení k odběru bylo neúspěšné. Zkuste to prosím opět později.