Podmínky používání webového sídla (dále i „Podmínky“)

Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem webového sídla www.vindt.sk (dále jen „eshop“ nebo „internetový obchod“) je obchodní společnost BRIDGE-WORLD s.r.o. se sídlem Prakovce 15, 055 62 Prakovce, IČO: 45 256 837, zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro vložka č. 24556/V, DIČ: 2022916335, IČ DPH SK2022916335 (dále jen „Provozovatel“).

2. Provozovatel webového sídla prohlašuje, že všechny informace uvedené na tomto webovém sídle jsou pravdivé a jsou v souladu se všemi všeobecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území Slovenské republiky.

3. Vezměte na vědomí, že bez ohledu na to, či prostřednictvím webového sídla nakupujete, registrujete se na něm nebo ho jen navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, které vymezují a upřesňují podmínky používání všech funkčních součástí webového sídla, nesouhlasíte-li s těmito podmínkami, webové sídlo nemůžete využívat.

4. Nakupovat na eshopu lze s registrací nebo bez registrace na webovém sídle.

Registrace na webovém sídle

1. Na webovém sídle se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webovém sídle. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno, příjmení a kontaktní e-mail. Registrací je založen uživatelský účet.

2. Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

3. Informace uvedené při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit.

4. V případě změn vašich údajů doporučujeme uskutečnit jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

5. Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém sídle.

6. Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, nebo jinak omezit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek používání webového sídla.

7. V případě, že chcete Váš existující uživatelský účet zrušit Vy, kontaktujte nás na vindt@vindt.sk

Ochrana osobních údajů

1. Při vyplnění objednávky nebo při registraci na webovém sídle nám poskytujete některé vaše osobní údaje. Dále při používání webového sídla dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, ke kterým máme přístup.

2. Zadáním osobních údajů a používáním webového sídla souhlasíte se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním, které můžete ve vztahu ke cookies uskutečnit zde na tomto odkazu. Nebo nám v jiných případech napište na vindt@vindt.sk.

3. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Postupujeme v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů).

Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky či registrace. Osobními údaji se rozumí všechny informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak ne výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo. Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového sídla, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové sídlo, informace získané pomocí souborů cookies a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém sídle nakupujete nebo ne.

Jak využíváme osobní a další údaje?

Prostřednictvím osobních a dalších údajů vám především umožňujeme přístup k vašemu účtu a co nejjednodušší používání webového sídla.

Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů na našem webovém sídle.

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového sídla a k nabídkám zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Odesláním objednávky nebo registrací souhlasíte se zasíláním obchodních oznámení všemi elektronickými prostředky.

Souhlas se zasíláním obchodních oznámení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoli odvolat formou e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu, nebo i prostřednictvím odkazu, který se nachází v marketingovém mailu.

Jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?

Zpracováním vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jako zprostředkovatele.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Komu odevzdáváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje neodevzdáváme žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží. Takovým osobám jsou vaše osobní údaje odevzdávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jaká jsou vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Odvolat souhlas – v případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas můžete odvolat elektronicky, na adrese kontaktní osoby, písemně, oznámením o odvolání souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovali v minulosti.

Právo na přístup – máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů Vám budou Vaše osobní údaje poskytnuty v písemné listinné formě, pokud nepožadujete jiný technicky možný způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky (např. email), budou Vám údaje poskytnuty elektronicky, bude-li to technicky možné.

Právo na opravu – přijímáme přiměřená opatření, abychom zabezpečili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.

Právo na výmaz (na zapomenutí) – máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás získali, už nejsou více potřebné k naplnění původního účelu zpracování. Vaše právo je však potřeba posoudit z pohledu všech okolností. Například, můžeme mít určité právní povinnosti (např. archivace apod.), což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracování – za určitých okolností jste oprávněn nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.

Právo na přenosnost údajů – za určitých okolností (je-li to technicky možné) máte právo požádat nás o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká jen osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, jejíž jste jednou ze smluvních stran.

Právo namítat – máte právo namítat vůči zpracování údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech. V případě, kdy nemáme přesvědčivý zákonný oprávněný důvod ke zpracovávání a Vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Máte také právo podat stížnost dozorčímu orgánu (Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě písemného souhlasu, dotčená osoba má právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Více informací ohledně ochrany osobních údajů na našem internetovém obchodě najdete na tomto odkazu

Máte-li na nás další otázky nebo chcete uplatnit vaše práva jako dotčené osoby nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: vindt@vindt.sk.

Ochrana autorských práv k webovému sídlu a jeho obsahu

Obsah webových stránek umístěných na webovém sídle (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového sídla a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu nás či držitele autorských práv. Je zakázáno zejména bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém sídle.

Názvy a označení výrobků, zboží a služeb, „VINDT“ jsou registrovanými ochrannými známkami.

Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše uvedeného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 185/2015 Sb., autorský zákon a zákonem č. 506/2009 Sb. zákon o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů.

Držitelé autorských práv mají zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme právo požadovat náhradu nemajetkové újmy a škody způsobené vaším porušením autorských práv a na vydání bezdůvodného obohacení.

Ostatní vztahy související s využíváním webového sídla

1. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé reklamní odkazy na webu sídla může dojít k opuštění webového sídla a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

2. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového sídla nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového sídla nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém; a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně využívat programové vybavení nebo další součásti tvořící obsah webového sídla a využívat webové sídlo nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

3. I napříč vší naší snaze vám nemůžeme zaručit nepřerušený přístup na webové sídlo, ani úplnou bezchybnost a bezpečnost webového sídla. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a používání webového sídla, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém sídle, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového sídla, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

4. Pokud se při používání webového sídla dopustíte jakéhokoli nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové sídlo, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním podle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výšce.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si v případě potřeby změny vyhrazuje právo tyto podmínky do budoucna změnit.

Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění na webovém sídle.

V Prakovcích, dne 26.8.2021

close

Zůstaňte v obraze

Přihlaste se k odběru našich novinek a připravované kolekce poznáte mezi prvními.
close
Děkujeme za tvůj email!
Přihlášení k odběru proběhlo úspěšně, ale ještě musíš odběr potvrdit. Na emailovou adresu jsme ti poslali odkaz. Těšíme se, že zanedlouho ti ukážeme více.
close
Přihlášení selhalo!
Přihlášení k odběru bylo neúspěšné. Zkuste to prosím opět později.