PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Článek I.

Úvodní ustanovení

Provozovatelem tohoto webového sídla jakož i provozovatelem zpracování osobních údajů na tomto webu je:

Bridge-World s.r.o.
so sídlom Prakovce 15, 055 62 Prakovce
Obchodní společnost zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I,
oddíl Sro vložka č. 24556/V,
IČO 45 256 837
DIČ: 2022916335
IČ DPH: SK2022916335

Kontaktní údaje:
vindt@vindt.sk

Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů:
Andrea Vindt

Tyto podmínky zpracování osobních údajů slouží k informování dotčených osob (kterými jsou naši zákazníci nebo návštěvníci webu) o zpracování osobních údajů při zpracování na e-shopu na webovém sídle vindt.sk

Provozovatel odpovídá za zpracování osobních údajů podle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, které jsou veřejnosti známější než GDPR.

Provozovatel přijal všechny vhodné technické a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů.

Provozovatel neurčuje specifickou odpovědnou osobu, ve smyslu GDPR. Jakékoli Vaše otázky týkající se zpracování osobních údajů v naší společnosti směrujte na statutární orgán."

Co jsou osobní údaje?

„Osobní údaje“ jsou jakékoli informace týkající se identifikovatelné nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „dotčená osoba“); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Článek II.

Účely zpracování, právní základy zpracování, kategorie dotčených osob, doba uchovávání OÚ, příjemce OÚ

Účel zpracování OÚ Právní základ pro zpracování Kategorie dotčených osob Kategorie OÚ Doba uchovávání OÚ Kategorie příjemců OÚ
za účelem uzavření smlouvy se zákazníkem článek 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
Zpracování nezbytné k plnění smluvních povinností
zákazníci Běžné osobní údaje, zejména:
Obchodní jméno, jméno a příjmení, tel. číslo, e-mail, údaje o smluvním vztahu"
Do doby naplnění účelu, pro který byly získány, a 5 let ode dne posledního poskytnutí služby nebo koupě zboží. "Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími osobami, které nám poskytují služby jako subdodavatelé. Např. Účetní společnost, pošta, kurýr, společnost poskytující webhosting.

Tyto osoby zpracovávají osobní údaje jen naším jménem za účelem, plnění smlouvy, a to vše v závislosti na rozsahu uzavřené smlouvy.
vystavení daňového dokladu článek 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
zákazníci Běžné osobní údaje, zejména: Obchodní jméno, jméno a příjmení, tel. číslo, e-mail, údaje o smluvním vztahu" podle zákona uvedeného v právním základě účetní společnost, pošta, kurýr, webhosting

Tyto osoby zpracovávají osobní údaje jen naším jménem za účelem, plnění smlouvy, a to vše v závislosti na rozsahu uzavřené smlouvy.
reklamace článek 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník
zákazníci běžné osobní údaje podle zákona uvedeného v právním základě účetní společnost, pošta, kurýr, znalci a advokátní kanceláře

Tyto osoby zpracovávají osobní údaje jen naším jménem za účelem, plnění smlouvy, a to vše v závislosti na rozsahu uzavřené smlouvy.
Plnění povinnosti podle jiných právních předpisů Plnění zákonné povinnosti podle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, veřejný zájem podle čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR zákazníci, návštěvníci webu Osobní údaje, jejichž rozsah je stanoven zvláštním předpisem Do doby naplnění účelu, pro který byly získány a 5 let po jeho skončení Orgány veřejné moci, kterým povinnost poskytnout osobní údaje plyne ze zákona (Policie ČR, Soudy apod.)
Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které máme jako podnikatel článek 6 ods. 1 písmeno f) GDPR klienti, návštěvníci webu Jméno a příjmení, e-mail, tel. Kontakt, údaje o rozsahu poskytnutých služeb Do doby naplnění účelu, na který byly získány a 5 let po jeho skončení Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími osobami, které nám poskytují služby např. advokátní kanceláře, účetní apod.

Tyto osoby zpracovávají osobní údaje jen naším jménem a za účelem, pro který jsme je získali.
Používání webového sídla
Vindt.sk
článek 6 ods. 1 písmeno a) GDPR
Zpracování na základě souhlasu.
návštěvníci webu vindt.sk Běžné osobní údaje a on-line identifikátory (ip adresa) a údaje obsažené v cookies Dobu uchovávání a bližší informace používání cookies najdete zde Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími osobami, které nám poskytují služby např. poskytovatelé webhostingu, agentury spravující obsah apod.

Tyto osoby zpracovávají osobní údaje jen naším jménem a za účelem, pro který jsme je získali.
Reklamní účely článek 6 ods. 1 písmeno a) GDPR
Zpracování na základě souhlasu.
Osoby, které souhlasily s odběrem newsletteru, Osoby jejichž kontaktní údaje se nacházejí ve veřejných seznamech V rozsahu údajů, které se nacházejí v našem online formuláři, v rozsahu, ve kterém se nacházejí ve veřejných seznamech Do odvolání souhlasu Při zasílání reklamních newsletterů využíváme služby mailerlite.com, nebo při jiné reklamní komunikaci poskytovatele jiných služeb.

Tyto osoby zpracovávají osobní údaje jen naším jménem za účelem, plnění smlouvy, a to vše v závislosti na rozsahu uzavřené smlouvy.
článek 6 ods. 1 písmeno f) GDPR
Zpracování na základě oprávněného zájmu.
Osoby, které u nás už nakoupily zboží (existující zákazníci), Běžné osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, a e-mailová adresa. Považujeme za náš oprávněný zájem abychom našim existujícím zákazníkům času od času poslali reklamní e-mail s našimi novinkami. Tento náš oprávněný zájem může zákazník kdykoli namítat. Považujeme za náš oprávněný zájem abychom našim existujícím zákazníkům času od času poslali reklamní e-mail s našimi novinkami. Tento náš oprávněný zájem může zákazník kdykoli namítat.

Tyto osoby zpracovávají osobní údaje jen naším jménem za účelem, plnění smlouvy, a to vše v závislosti na rozsahu uzavřené smlouvy.

Při poskytování osobních údajů, které jsou zákonným nebo smluvním požadavkem je dotčená osoba povinna poskytnout tyto osobní údaje. Bez poskytnutí osobních údajů není možné poskytování našich služeb.

Naším oprávněným zájmem ke zpracování Vašich osobních údajů je ochrana našich smluvních a zákonných nároků jako např. vznik dluhu, reklamace, náhrada škody a podobně. Naším oprávněným zájmem je i příležitostné kontaktování už existujících zákazníků.

Rádi bychom Vás upozornili, že jako osoba dotčená zpracováváním osobních údajů máte povinnost poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje. V případě změny osobních údajů je dotkčená osoba povinna změnu bezodkladně oznámit provozovateli.

Váš souhlas se zpracováváním osobních údajů slouží jako základ pro zpracovávání osobních údajů pro účely cookies, které se nacházejí na našem webovém sídle. Svůj souhlas s používáním cookies, které pro chod našeho webového sídla nejsou nezbytné můžete odvolat zde.

Vaše osobní údaje nepřenášíme do třetích zemích s výjimkou cookies, připravenými třetími stranami. Tyto jsou však přenášeny jen do zemí, které zabezpečují adekvátní úroveň ochrany jako máme my, v Evropské unii. Více o používání a nastavení cookies se dozvíte" zde.

Článek III

Vaše práva dotčené osoby

Práva dotčené osoby vymezuje kapitole 3 GDPR. Jaká máte práva?

Odvolat souhlas – v případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas můžete odvolat elektronicky, na adrese kontaktní osoby, písemně, oznámením o odvolání souhlasu nebo osobně na úřadě. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovali v minulosti.

Právo na přístup – máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů Vám budou Vaše osobní údaje poskytnuty v písemné listinné formě, pokud nepožadujete jiný technicky možný způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky (např. email), budou Vám údaje poskytnuty elektronicky, bude-li to technicky možné.

Právo na opravu – přijímáme přiměřená opatření, abychom zabezpečili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.

Právo na výmaz (na zapomenutí) – máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás získali, již nejsou více potřebné k naplnění původního účelu zpracování. Vaše právo je však potřeba posoudit z pohledu všech okolností. Například, můžeme mít určité právní povinnosti (např. archivace apod.), což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracování – za určitých okolností jste oprávněn nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.

Právo na přenosnost údajů – za určitých okolností máte právo požádat nás o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká pouze osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, jejíž jste jednou ze smluvních stran.

Právo namítat – máte právo namítat vůči zpracování údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech. V případě, kdy nemáme přesvědčivý zákonný oprávněný důvod ke zpracovávání a Vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Máte také právo podat stížnost dozorčímu orgánu (Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě písemného souhlasu, dotčená osoba má právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Pro více informací ohledně ochrany osobních údajů, jakož i kvůli uplatnění vašich práv jako dotčené osoby nás neváhejte kontaktovat:

Kontaktní údaje:
Pošta: Bridge-World s.r.o. so sídlom Prakovce 15,
email: vindt@vindt.sk

Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů:
Andrea VindtV Prakovcích platné od 10.06.2021

close

Zůstaňte v obraze

Přihlaste se k odběru našich novinek a připravované kolekce poznáte mezi prvními.
close
Děkujeme za tvůj email!
Přihlášení k odběru proběhlo úspěšně, ale ještě musíš odběr potvrdit. Na emailovou adresu jsme ti poslali odkaz. Těšíme se, že zanedlouho ti ukážeme více.
close
Přihlášení selhalo!
Přihlášení k odběru bylo neúspěšné. Zkuste to prosím opět později.