Obchodní podmínky internetového obchodu VINDT

Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem internetového obchodu VINDT na internetové stránce vindt.sk (dále jen „eshop“ nebo „internetový obchod“) je společnost Bridge-World s.r.o. se sídlem Prakovce 15, IČO 45 256 837 , zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro vložka č. 24556/V, DIČ: 2022916335, IČ DPH SK2022916335 (dále jen „Prodávající“).

2. Provozovatel internetového obchodu vyhlašuje, že všechny informace uvedené na této internetové stránce vindt.sk jsou pravdivé a jsou v souladu se všemi všeobecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území Slovenské republiky.

3. Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání a prodej zboží prostřednictvím Internetového obchodu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

4. Komunikace s Kupujícím probíhá elektronicky e-mailem, poštou nebo telefonicky.

5. Smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se budou řídit právním řádem Slovenské republiky.

6. K výkonu dozoru a kontroly nad dodržováním povinností Prodávajícího vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele je příslušná Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Košický kraj, Odbor výkonu dozoru, Vrátna 3, 040 01 Košice. tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55 (bližší informace na www.soi.sk).

Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

1. Objednávka Kupujícího je návrhem k uzavření Kupní smlouvy. Kupující je Prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou. Tato informace o přijetí objednávky je akceptací návrhu Kupní smlouvy. V případě, že Kupující neuvede svou e-mailovou adresu nebo ji zadá v chybném formátu, Prodávající je oprávněn žádat Kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem nebo písemně. Pokud v takovém případě Kupující objednávku požadovaným způsobem nepotvrdí ve stanoveném termínu, považuje se objednávka za neplatnou a Kupní smlouva za neuzavřenou.

2. Kupní smlouva je, s dále uvedenou výjimkou, uzavřena řádným uskutečněním závazné objednávky ve formě interaktivního vyplnění závazné objednávky obsahující zejména identifikační údaje Prodávajícího a Kupujícího, druh zboží, konfekční velikost zboží, materiálovou variantu zboží, místo dodání, kupní cenu zboží, náklady na odeslání (doprava, poštovné, balné, dodání a jiné náklady a poplatky), celkovou cenu zboží, způsob platby a souhlas s Obchodními podmínkami a reklamačním řádem, odesláním vyplněné objednávky kliknutím na tlačítko „Objednej s povinností platby“ prostřednictvím webového portálu Internetového obchodu a odeslanou informací Prodávajícího o přijetí objednávky. Kupující bere na vědomí, že součástí uskutečněné objednávky je jeho povinnost zaplatit celkovou cenu zboží.

3. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy: informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou pro Kupujícího podrobně popsány prostřednictvím webového portálu Internetového obchodu přímo v průběhu objednávání zboží.

4. Údaj o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky: Před dokončením objednávky má Kupující vždy možnost vrátit se o krok zpět a opravit chybu vzniklou při realizaci objednávky, zejména upravit množství objednávaného zboží či přidat další výrobek. Celá objednávka bude následně automaticky aktualizována.

Dodací podmínky

1. Nestanoví-li zákon jinak, Prodávající splní svou povinnost dodat zboží Kupujícímu v okamžiku, kdy odevzdává zboží dopravci zajišťujícímu přepravu zboží pro Kupujícího.

2. Dodané zboží je Kupující povinen převzít, s výjimkou uvedenou v bodě 3.4. tohoto článku. Pokud Kupující řádně dodané zboží nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu náklady na odeslání.

3. Prodávající může dodat zboží Kupujícímu nejpozději do šesti týdnů od uzavření Kupní smlouvy a v případě, kdy je nebo má být Kupní cena nebo záloha zaplacena předem, do šesti týdnů ode dne zaplacení Kupní ceny nebo zaplacení zálohy. Přesný termín dodání zboží v rámci této lhůty oznámí Kupujícímu Prodávající nebo dopravce zajišťující přepravu zboží pro Kupujícího, a to telefonicky nebo e-mailem.

4. Kupující je při převzetí zboží od dopravce vykonávajícího přepravu zboží na místo dodání povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží, přičemž když při kontrole zjistí, že obal je porušený nebo zásilka obsahující zboží je jinak poškozená nebo zdeformovaná, nemusí zásilku obsahující zboží převzít a informuje Prodávajícího o důvodech, kvůli kterým zboží nepřevzal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Nestanoví-li zákon jinak, Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu náhradní plnění do 30 dnů ode dne, kdy Kupující oprávněně odmítl převzetí zásilky obsahující zboží. Pokud zásilka obsahující zboží nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky Kupující kontrolou zboží zjistí, že zboží je poškozené a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, oznámí Kupující tuto skutečnost Prodávajícímu, nejpozději však ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy podle ustanovení článku 9 bod. 9.1 těchto Obchodních podmínek.

Přechod nebezpečí škody na zboží a přechod vlastnického práva ke zboží, výhrada vlastnictví

1. Nebezpečí škody na zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí zboží Kupujícím. Má-li Kupující převzít zboží od třetí osoby, přechází na něj nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat, ne však dříve než v době určené jako čas plnění.

2. Vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí zboží Kupujícím nebo v okamžiku úplného zaplacení celkové ceny zboží, a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Kupní cena, Náklady na odeslání, Celková cena zboží, platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu a náklady na odeslání, a to buď platbou předem (platební kartou) nebo platbou při převzetí zboží (na dobírku). Kupující si volí způsob placení celkové ceny zboží při uzavírání kupní smlouvy. Pokud zákon nestanoví jinak, Prodávající si však vyhrazuje právo odmítnout bez zbytečného odkladu objednávku v případě, kdy je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení celkové ceny zboží nebo zálohy na celkovou cenu zboží předem, a to zejména v případě, že Kupující objednává větší množství zboží nebo zboží vyšší hodnoty, přičemž Kupující uvedl jako způsob placení platbu při převzetí zboží a neakceptoval požadavek Prodávajícího k zaplacení Kupní ceny platbou předem.

2. Náklady na odeslání jsou splatné spolu s kupní cenou v rámci celkové ceny zboží, a to stejným způsobem jaký je určen pro kupní cenu.

3. Kupující dostane daňový doklad s vyúčtováním kupní ceny a náklady na odeslání spolu se zbožím.

4. Před odesláním objednávky bude Kupující prostřednictvím webového portálu Internetového obchodu obeznámen s kompletní specifikací sumy celkové ceny zboží, a to kupní ceny, včetně uvedení ceny zboží, DPH, ceny včetně DPH, jakož i nákladů na odeslání, včetně všech poplatků, nákladů na dopravu či jakýchkoli jiných souvisejících nákladů. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu potvrzuje, že byl s kompletní specifikací celkové ceny zboží obeznámen.

5. Platí-li Kupující celkovou cenu zboží, resp. zálohu na celkovou cenu zboží předem, uskuteční Kupující platbu platební kartou. Celková cena zboží, resp. záloha na celkovou cenu zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná peněžní suma připsána na bankovní účet Prodávajícího. Pokud Celková cena zboží, resp. záloha na celkovou cenu zboží není zaplacena do 14 dní ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva, má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Při dohodnutém způsobu platby celkové ceny zboží, resp. zálohy na celkovou cenu zboží předem, bude zboží dodáno až po tom, co bude celková cena zboží, resp. záloha na celkovou cenu zboží Kupujícím v plné výšce zaplacena.

6. Platí-li se celková cena zboží při převzetí zboží, je Kupující povinen zaplatit celkovou cenu zboží v hotovosti nebo platební kartou (pokud je dopravce vybaven zařízením k přijímání plateb platební kartou) dopravci zajišťujícímu přepravu zboží. Nezaplatí-li Kupující celkovou cenu zboží při převzetí zboží, může Prodávající nebo dopravce zajišťující přepravu zboží pro Kupujícího odmítnout vydat zboží Kupujícímu a Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu náklady na odeslání ve výšce dohodnuté v Kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu zboží nebylo vydáno z důvodu nezaplacení celkové ceny zboží.

7. Prodávající může při prodeji zboží nabízet zboží za nižší cenu, než je cena, za kterou zboží Prodávající běžně nabízí. Prodávající může dále nabízet za nižší než běžnou cenu pouze zboží určitých parametrů, velikostí, barev nebo užitných vlastností. U zboží, na které se poskytuje sleva, je výslovně uvedena cena zboží před slevou a cena zboží po slevě. Prodávající dodává zboží za nižší cenu jen do vyprodání skladových zásob tohoto zboží.

8. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího nese Kupující náklady na navrácení Předmětu prodeje.

9. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky, které Prodávající od Kupujícího na základě smlouvy přijal.

Odpovědnost za vady, záruka - reklamační řád

1. Dodané zboží bude mít kvalitativní vlastnosti sjednané v kupní smlouvě, ustanovené příslušnými právními předpisy a normami, případně vlastnosti obvyklé.

2. Na zboží poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku za kvalitu, a to v délce 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout ode dne převzetí zboží Kupujícím.

3. Nároky Kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřešení reklamace) se řídí příslušnými všeobecnými závaznými předpisy, kterým podléhá vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím podle kupní smlouvy (pokud je Kupujícím spotřebitel, tak zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele, pokud není Kupujícím spotřebitel, tak Obchodním zákoníkem).

4. Bližší podmínky odpovědnosti za vady zboží, jakož i způsob uplatnění reklamace, reklamační lhůty, nároky Kupujícího z vad zboží, jsou podrobně upraveny v reklamačním řádu Prodávajícího (dále jen „Reklamační řád“). V tomto Reklamačním řádu jsou rovněž detailně upraveny nároky Kupujícího, který je spotřebitelem, z vad zboží. Uzavřením kupní smlouvy Kupující výslovně potvrzuje, že se s tímto Reklamačním řádem před uzavřením Kupní smlouvy podrobně seznámil, že na Reklamační řád byl Kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s ním v plném rozsahu obeznámit.

5. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé po přechodu nebezpečí škody na věci bez zavinění Prodávajícího, za vady vzniklé mechanickým poškozením, běžným opotřebením nebo v důsledku nesprávného zacházení, skladování, užívání, jako i za vady způsobené Kupujícím nebo třetí osobou.

Alternativní řešení spotřebitelských sporů – pokud kupujícím je Spotřebitel

1. Kupující (spotřebitel) má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na adresu vindt@vindt.sk, není-li spokojen se způsobem, kterým Prodávající vyřešil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. Pokud Prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, Kupující (spotřebitel) má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen „subjekt ARS“) podle zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ARS“); subjekty ARS jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle ustanovení § 3 zákona o ARS. Návrh může Kupující (spotřebitel) podat způsobem určeným podle ustanovení § 12 zákona o ARS.

2. Kupující (spotřebitel) může podat návrh i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů.

3. Alternativní řešení sporů může využít pouze Kupující (spotřebitel), který při uzavírání a plnění kupní smlouvy nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi Kupujícím (spotřebitelem) a Prodávajícím, vyplývajícího z kupní smlouvy nebo souvisejícího s kupní smlouvou. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

Odstoupení Kupujícího (spotřebitele) od kupní smlouvy

1. Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zboží; zboží se pro tento účel považuje za převzaté okamžikem, pokud Kupující nebo jím určená osoba s výjimkou dopravce převezme objednané zboží, nebo když se: a) zboží objednané Kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží které bylo dodáno jako poslední, b) dodává zboží sestávající z vícero dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo kusu, c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží. Kupující může odstoupit od smlouvy i před zahájením plynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, jejímž předmětem byla dodávka Zboží upraveného podle zvláštních požadavků Spotřebitele nebo Zboží vyrobeného na míru nebo Zboží určeného zvlášť pro jednoho Spotřebitele.

3. Odstoupení od smlouvy Kupující oznámí Prodávajícímu písemně dopisem na adresu sídla Prodávajícího Bridge-World s.r.o., Kováčska 11, 04001 Košice nebo e-mailem na adresu vindt@vindt.sk. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy vrátit Prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém ho převzal, tedy v původním obalu, nepoužitý a nepoškozený spolu se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací a s dokladem o prodeji. Vrácení Předmětu prodeje zajišťuje Kupující jeho odesláním poštou na adresu sídla prodávajícího Bridge-World s.r.o., Kováčska 11, 04001 Košice. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud bylo zboží odevzdáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Kupující může zboží taktéž odevzdat Prodávajícímu na adrese sídla Prodávajícího Bridge-World s.r.o., Kováčska 11, 04001 Košice

5. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, bude nést všechny náklady související s vrácením zboží Prodávajícímu a taktéž i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze není možné vrátit prostřednictvím pošty. Prodávající je oprávněn odmítnout přijmout zásilku na účet Prodávajícího.

6. Odstoupí-li Kupující od smlouvy podle tohoto článku, Prodávající vrátí Kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na odeslání, a to stejným způsobem jaký použil Kupující při své platbě, tedy na účet, ze kterého se realizovala platba platební kartou, nebo poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího. Prodávající není povinen zaplatit Kupujícímu dodatečné náklady, pokud si Kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil Kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím. Prodávající může Kupujícímu vrátit celkovou cenu zboží i v hotovosti v případě, že je zboží vráceno jeho odevzdáním v sídle Prodávajícího. Prodávající vrátí Kupujícímu platby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu platby před tím, než mu Kupující zboží doručí, nebo než Kupující neprokáže zaslání zboží zpět Prodávajícímu. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku zacházení se zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný k zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Ochrana osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů se řídí dokumenty: Informace o ochraně a zpracování osobních údajů pro účel provozu internetového obchodu VINDT

2. V případě jakýchkoli otázek ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat:
na adrese sídla Prodávajícího: Bridge-World s.r.o., Kováčska 11, 04001 Košice
na telefonním čísle: +421 905 919 195
na e-mailové adrese: vindt@vindt.sk

Závěrečná ustanovení

1. Pokud z kupní smlouvy, případně ze zákona, vyplývá jedné smluvní straně povinnost oznámit určitou skutečnost druhé smluvní straně nebo ji o určité skutečnosti informovat a pokud smlouva nebo zákon pro tento úkon neurčuje písemnou formu, potom je možné toto oznámení nebo tuto informaci provést i telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou, která nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou známkou. Takové oznámení nebo taková informace se považují za doručeny v okamžiku, kdy dorazí do sféry adresáta a adresát má objektivní možnost se s oznámením nebo informací obeznámit. Poštovní zásilka, doručovaná Kupujícímu na adresu uvedenou Kupujícím v závazné objednávce, pokud nebyla doručena adresátovi, se považuje za doručenou v desátý den ode dne, kdy byla uložena na poště, nebo v den, kdy bylo její převzetí odmítnuto.

2. Prodávající zabezpečuje archivaci znění Kupní smlouvy včetně Obchodních podmínek, a to v elektronické formě. Na základě písemné žádosti Kupujícího poskytne Prodávající Kupujícímu v rámci uvedené lhůty znění Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.

3. Tyto Obchodní podmínky obsahují i informace Prodávajícího podle zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytovaní služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, určené Kupujícímu (spotřebiteli), a které tvoří neoddělitelnou součást smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu.

4. Tyto Obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí nabídky Prodávajícího k uzavření Kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami obeznámil, že s nimi souhlasí a vysloveně je přijímá.

5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2021 a použijí se na kupní smlouvu uzavřenou po tomto datu.

6. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předcházejícího upozornění.
close

Zůstaňte v obraze

Přihlaste se k odběru našich novinek a připravované kolekce poznáte mezi prvními.
close
Děkujeme za tvůj email!
Přihlášení k odběru proběhlo úspěšně, ale ještě musíš odběr potvrdit. Na emailovou adresu jsme ti poslali odkaz. Těšíme se, že zanedlouho ti ukážeme více.
close
Přihlášení selhalo!
Přihlášení k odběru bylo neúspěšné. Zkuste to prosím opět později.